top of page

קורס בנושאי קבלה


הרצאה מס' 1
מבוא כללי לתורת הקבלה, עקרונות יסוד בהגדרת מושג המזל על פי שיטות פילוסופיות שונות של: קארל יספרס, ז'אן פול סארטר, סרן קירקגור, מרטין היידגר- האקזיסטנציאליזם, הדטרמיניזם, האסטרולוגיה, הנומרולוגיה, היהדות.


הרצאה מס' 2
תורת המזל והזיווגים על פי הקבלה, שם האדם ושם אמו כשורש נשמתו, מזלו של האדם על פי תורת הגלגול, סוד האותיות על פי' ספר התמונה' ,'גנת אגוז' ועוד.


הרצאה מס' 3
המשך תורת המזל, פירוש המספרים,1-9 מספרי מזל אישיים, איך לבחור שם לאדם, שם לעסק, התאמות בין זוגות.


הרצאה מס' 4
מבוא לתורת עין הרע, ההיסטוריה של תורת עין הרע, הנפש והמידות הרעות, הדרכים לעשיית עין הרע, אמונות טפלות על פי הקבלה, שיטות להוצאת עין הרע.


הרצאה מס' 5
המשך תורת עין הרע, תורת הלחשים להוצאת עין הרע.


הרצאה מס' 6
תורת הלחשים להוצאת רוח רעה, עיבור של רוח רעה.


הרצאה מס' 7
תורת הכישוף על פי הקבלה, ההיסטוריה הנוגעת לנושא, יחס המקרא לכישוף, יחס התלמוד לכישוף, יחס הקבלה לכישוף, ספר חנוך וספר הזוהר ומקור הכישוף.


הרצאה מס' 8
המשך תורת הכישוף, הדרכים לבדיקת כישוף, הדרכים לביטול כישוף באמצעות אבני חן, דגים, עשבים,רוטא, (חינה).


הרצאה מס' 9
תורת החלומות על פי הקבלה, הדיעות השונות בקרב חכמי התלמוד על הנושא, ארבע הקטיגוריות של חלום אמיתי, פרשנות חלומות.


הרצאה מס' 10
המשך תורת החלומות, החלום והפה, תורת החלומות על פי ספר הזוהר, חלום שיקרי, חלום נבואי, חלום מיני, שאלת חלום ובני זוג, קבלה מול מדע בפירוש חלומות.


הרצאה מס' 11
תורת הנפש והגלגול בקבלה, ההיסטוריה של הנושא, הגלגול במקרא, במשנה, בתלמוד, במדרשים, בדברי גאונים ראשונים ואחרונים, ספר הבהיר, הקאתארים, ראשית אמונת הגלגול בעם ישראל.

 

הרצאה מס' 12
המשך תורת הגלגול בדברי הרמב"ן, בספר הזוהר, רבי יוסף בן שלום אשכנזי וסוד השלח, רבי יוסף הבא משושן הבירה, ספר הקנה, ספר הפליאה, ספר האמונות, האר"י ורבי חיים ויטאל, רבי יהודה פתיה, בעיית התיאודיציה.

 

הרצאה מס' 13
המשך תורת הגלגול, עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, חמש דרגות הרוח: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הגלגול בדומם, צומח, בעל חיים, מדבר.


הרצאה מס' 14
המשך תורת הגלגול, אדם הראשון והניצוצות, גלגולי קין והבל, קריאה בזוהר בעניני גלגול.


הרצאה מס' 15
המשך תורת הגלגול, קריאה בזוהר בעניני גלגול, שער הגלגולים לרבי חיים ויטאל, גלגולים בנשים.


הרצאה מס' 16
המשך תורת הגלגול, סוד היבום, ספר הגירושין וספר החשק של מקובלי צפת וסוד העיבור, עונש הגהינום, כף הקלע, סוג החטא ועונש הגלגול.


הרצאה מס' 17
תורת הכירולוגיה- כף היד, על פי הקבלה.


הרצאה מס' 18
תורת הגאולה וימות המשיח על פי הקבלה, חישובי קיצין, מדוע אסרו חכמים לעשות חישובי קיצין למועד ביאת המשיח, תחיית המתים, תורת השמיטות הקוסמיות.


הרצאה מס' 19
שאלת החיים מחוץ לכדור הארץ על פי הקבלה, האם יש ישויות תבוניות חוץ ארציות? עבמ"ים בראי הקבלה- בליווי שיקופיות.


הרצאה מס' 20
ההיסטוריה של הקבלה בעם ישראל, מסורת מול גנוסיס, התורה המאניכאית, התורה האורפיקאית, תורות סינקרטיסטיות, קבלת התנאים- מעשה מרכבה, מעשה בראשית.


הרצאה מס' 21
המשך קבלת התנאים, מגילת אחימעץ ואהרון הבבלי, שפטיה בן אמיתי, הקבלה של חסידות אשכנז.


הרצאה מס' 22
גילוי ספר הבהיר, ספר' רזא רבא' ואברהם בר חייא, קבלת גירונה וקאסיטליה בספרד במאות,12-14 רבי עזרא, רבי עזריאל, רבי יעקב ורבי יצחק הכהנים, הרמב"ן, רבי שלמה בן אדרת, רבי בחיי, רבי אברהם אבולעפייה וספר האות, המקובלים הגנוסטים.


הרצאה מס' 23
המשך קבלת רבי אברהם אבולעפייה וספר האות, ר' יוסף ג'יקאטיליה, גילוי ספר הזוהר.


הרצאה מס' 24
גילוי ספר הזוהר, איגרת רבי יצחק דמן עכו, ספר הזוהר ותוכנו.


הרצאה מס' 25
רבי יעקב עמדן, ראיות לקדמות הזוהר, ראיות לאיחור הזוהר.


הרצאה מס' 26
ההיסטוריה של הקבלה לאחר גילוי ספר הזוהר, רבי שם טוב אבן שם טוב, גירוש ספרד, מקובלי צפת במאה ה:-16 רבי יוסי סארגוסי, רבי דוד בן זמרא, רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, רבי שלמה הלוי אלקבץ, רבי משה קורדווירו, רבי שלמה סאגיס, האר"י, רבי חיים ויטאל, רבי יוסף אבן טובול המערבי, רבי אוחנה, רבי ישראל סרוג.


הרצאה מס' 27
קבלת ישיבת בית אל בירושלים במחצית המאה ה:-18 רבי גדליה חיון, רבי שלום שרעבי-הרש"ש, ר' יעקב בן ישראל יום טוב אלגאזי, ר' שמחה אלגאזי, ר' משה מיטראני, רבי חיים דילארוזה, החיד"א, כתבי ההתקשרות.


הרצאה מס' 28
שבתאי צבי ונתן העזתי, השבתאות ונביאי השקר.


הרצאה מס' 29
ראשית החסידות באירופה במחצית המאה ה,-18 רבי ישראל בעל שם טוב, המגיד רבי דב בער ממזריטש, הגאון מוילנא והתנגדותו לחסידות


הרצאה מס' 30
קבלת האר"י לעומת הזוהר, הצמצום, אדם קדמון, עולמות אבי"ע.


הרצאה מס' 31
קבלת האר"י, עשר ספירות, עולם העקודים, עולם הנקודים, אורות וכלים, שבירת הספירות, רפ"ח ניצוצין, עולם הברודים, עולם הבירורים.


הרצאה מס' 32
המשך קבלת האר"י, עיבור יניקה ומוחין, חמשת הפרצופים.


הרצאות מס' 33 - 45
המשך קבלת האר"י, סוגיות קשות בקבלת האר"י- קריאה בספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל- שער ההקדמות, דרוש עגולים ויושר ועוד.
המשך: קבלת הרש"ש


 

קורס בנושאי ההיסטוריה היהודית הקדומה


הרצאה מס' 1
ניתוח פילולוגי של סיפור בריאת העולם, סדר הדורות, נח ודור המבול, גיבוש האמונה האתאיסטית של אברהם אבינו.


הרצאה מס' 2
יצחק והאחזותו בארץ ישראל, סיפור לידת עשיו ויעקב, יעקב ולבן הארמי, יעקב ונשותיו, ניתוח טימולוגי של סיפור מכירת יוסף והסיבות ההיסטוריוסופיות של מכירתו.


הרצאה מס' 3
ניתוח הרמנויטי של סיפור ירידת בני ישראל מצרימה, האחזותם במצרים, פרעה וגזרותיו, משה כרועה צאן, גילוי ה' למשה בסנה, עשר המכות.


הרצאה מס' 4
יציאת מצרים, נס בקיעת ים סוף, הסברים שונים למושג" נס," המסורות השונות לגבי זיהויו של ים סוף.


הרצאה מס' 5
סיפור מתן תורה, מעשה עגל הזהב והסיבות לכך, המן והשליו, ניתוח דמותו של משה כמנהיג.


הרצאה מס' 6
תיאור42 מסעות בני ישראל במדבר וזיהויים, סיפור מחלוקת קורח ועדתו, סיפור בלק ובלעם, חטא המרגלים, חטא המים.


הרצאה מס' 7
כניסת בני ישראל לארץ ישראל, תיאור דמותו של יהושע בן נון כמנהיג, תקופת השופטים, סיפור שמשון ודלילה.


הרצאה מס' 8
ראשית המלוכה וגיבושה בא"י, סיפור שאול ויהונתן, דוד, שלמה, ובניין בית המקדש הראשון.


הרצאה מס׳ 9
הסיבות לקרע בעם ולהקמת מלכויות יהודה וישראל, חורבן ביהמ"ק הראשון, הנבואה בישראל, נביאים ראשונים.


הרצאה מס' 10
גלות ישראל הראשונה, עזרא ונחמיה, הצהרת כורש, הקמת ביהמ"ק השני, ההבדלים בין שני בתי המקדש5 , הדברים החסרים בביהמ"ק השני.


הרצאה מס' 11
נביאים ראשונים, מלחמת החשמונאים, כיבוש הארץ מידי היוונים על ידי פומפיוס, מלכות הורדוס, מלחמת החורבן, שריפת ביהמ"ק השני וההבטים לכך הראי הדור, גזירות ט' באב.


הרצאה מס' 12
בן חורבן לגלות, המשבר הרוחני בעקבות החורבן, מקומו של המקדש בחיי העם, נפילת מצדה, יבנה וחכמיה.


הרצאה מס' 13
תקנות רבן יוחנן בן זכאי ביבנה, מיהדות" פלורליטית" ליהדות" נורמטיבית," מגמות ההכרעה בעולמם של חכמים, בין יבנה לעם, דפוסים חדשים לעבודת ה.'


הרצאה מס' 14
המרי היהודי בשלטון הרומאי, השאיפה לחרות בתורת הקנאים, מלחמת התפוצות" - פולמוס של קיטוס," מרד בר כוכבא, המקורות לסיפור המרד, הרקע למרד, מהלך המרד, תוצאות המרד.


הרצאה מס' 15
גזירות השמד וקידוש ה,' אופיין של הגזירות, תגובת חכמים על הגזירות, דור יבנה ומרד בר כוכבא.


הרצאה מס' 16
הסנהדרין, כנסת הגדולה, עלייתם של חכמים, מעמדם המשפטי של יהודי א"י לאחר החורבן, בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי.


הרצאה מס' 17
מוסד הנשיאות, הנשיא כנציג העם וראש הסנהדרין, שאלות יסוד בתולדות הנשיאות, הנשיאות ובית דוד, עלייתו של בית הלל לנשיאות.


הרצאה מס' 18
בין הנשיא לשלטון רומי, מאבקים פנימיים על דמות הנשיאות, מעמד הנשיאות בעקבות מרד בר כוכבא, תמורות במעמד הנשיאות בתקופת התלמוד, א"י בימי האנרכיה בקיסרות הרומית, ביטול הנשיאות.


הרצאה מס' 19
סדרי לוח השנה העברי, קביעת הלוח העברי והכנסיה הנוצרית, סמיכה ומינוי, תקנות הנשיאים, הנשיאים והתפוצות


הרצאה מס' 20
בית הכנסת- מרכזה של העיר היהודית, ראשיתו של בית הכנסת, בית הכנסת לאחר החורבן, בית הכנסת כמבנה יצוגי.


הרצאה מס' 21
חכמי המשנה, חתימת המשנה, הברייתא והתוספתא, התלמוד הירושלמי והבבלי, חכמי התלמוד, חתימת התלמוד, הסבוראים.

bottom of page