top of page

ספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים

כרך א-תורת החלום ביהדות

ספר זה על שני כרכיו עוסק בנושא החלומות כפי שהוא מופיע בתנ"ך, בתלמודים הירושלמי והבבלי, בספרות המדרשים, בספרות הקבלה ובספרות של חכמי ישראל לדורותיהם. הספרים מציגים את הדעות השונות והמנוגדות בנושא של פירוש החלומות. ספרים אלו הנם המקיפים ביותר שנכתבו עד עתה.
א.png
כרך ב-תורת החלום ביהדות

ספר זה על שני כרכיו עוסק בנושא החלומות כפי שהוא מופיע בתנ"ך, בתלמודים הירושלמי והבבלי, בספרות המדרשים, בספרות הקבלה ובספרות של חכמי ישראל לדורותיהם. הספרים מציגים את הדעות השונות והמנוגדות בנושא של פירוש החלומות. ספרים אלו הנם המקיפים ביותר שנכתבו עד עתה.
ב.png
תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה

ספר זה הינו עבוד עבודת הדוקטוראט של רמי שקלים לספר המובן ויפה לכול נפש. הספר מציג לראשונה לפני הקורא בצורה שיטתית וברורה את התפתחות תורת הנפש והגלגול ביהדות למן תקופת המקרא והתלמוד דרך פרסומה לראשונה בספר הראשון של הקבלה 'ספר הבהיר' אשר נתגלה בדרום צרפת בסוף המאה ה12 ועד למחצית המאה ה16 טרם גיבושה לשיטה אחידה תוך בירור התפתחות אמונה זו על פי כתבים עתיקים וביניהם הספרים: כתבי ספר הבהיר, ספר הזוהר, ספר בדי הארון ומגדל חננאל, ספר מראות הצובאות, ספר האמונות ועוד. הספר עוסק בין היתר בזרמים השונים של אמונת הגלגול בנצרות ובאסלם ובהשפעת אמונה זו על המיסטיקה היהודית. ספר זה שהינו השיטתי ביותר שנכתב עד עתה על נושא הגלגול ושהושקעו בו שנות מחקר רבות, משמש כלי רב עזר לחוקרים, סטודנטים ולכל מי שתחום זה מעניין אותו. הביבליוגרפיה עשירה ביותר ומכילה אלפי ערכים של שמות חוקרים וספרים.
 
IMG_2033.JPG
ראשית תורת הנפש והגלגול בקבלה במאות15 - 12

ספר זה הינו עיבוד עבודת המסטר של רמי שקלים לספר בו ימצא הקורא את דרכו בנתיבי התפתחות תורת הנפש והגלגול בעם ישראל למן התקופות בהם שללו חכמי ישראל והפילוסופים היהודים תורה זו ועד שנתגלתה והתקבלה בעם ישראל בסוף המאה ה12. דעות שונות מנוגדות ומוחלפות היו בעם ישראל לגבי תורה זו וחלף זמן עד שנוצרה סינתיזה המקובלת על הכל. הספר דן בדעות השונות שנהגו לגבי תורה זו למן ראשית גלויה ועד לתקופת האר"י בצפת בשליש השלישי של המאה ה-16
 
IMG_2038.JPG
מפתחות לחכמת הקבלה

ספר זה מבאר את המפתחות והצופנים בקבלת האר"י. כידוע נחשבת קבלת האר"י כקשה להבנה ותחומים רבים בה דורשים התבוננות עצמית ופנימית. פירושים שונים ניתנו לתורת האר"י כפי שהיא מובאת בשם תלמידו רבי חיים ויטאל בספרים השונים שחיבר ובספרות הענפה הנוגעת לענייני קבלה שהתפתחה מאז ובמשך מאות שנים. ספר זה מציג את השיטות השונות של המקובלים לדורותיהם בהבנת הקבלה הלוריאנית והשבילים השונים בהם נכנסים לחכמה זו.

 
ג.png
תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה

ספר זה דן בהתפתחות מושג המזל על פי דעות של פילוסופים שונים למן הפילוסופים הפראסוקרטים ובייחוד מייסדי האסכולה הפיתגוראית שהגו את השיטה הנומרולוגית המניחה ערך של מזל לכל ספרה, ועד לקארל יאספרס מייסד זרם האכזיסטנציאליזם וחברי האסכולה של שיטה זו : סרן קירקגור, ז'אן פול סרטר, הדטרמיניזם ועוד. הספר מציג עוד את הדעות שרווחו לעניין המזל אצל ראשוני האסטרולוגים בימי קדם שהניחו כי לכול יום בשבוע ולכול כוכב יש מזל מיוחד. הפרק האחרון עוסק בפירוש הגדרת המזל על פי תורת הקבלה שם לכול אות יש ערך של מזל מיוחד וחישוב המזל נעשה על פי האותיות המרכיבות את שם האדם ושם אמו.
 
IMG_2039.JPG
פתרון חידת האלים

ספר זה עוסק בחידת האלים היורדים מן השמיים ובשאלת החיים החוץ ארציים כפי שהוא מופיע בתורות ובאפוסים עתיקים. המחבר מביא ראיות לכאורה מתורות עתיקות ומתחום המחקר החדיש לקיומם של חיים אלו. בין התורות העתיקות המובאות בספר נמצאים האפוסים ההודים העתיקים: המאהאבאראטה והמאריאנה. האפוס הטיבטי העתיק: דז'יאן. האפוס האידיאני העתיק: פופול וואה וכן הקבלה היהודית. בספר מופיעים תצלומים שונים.
 
IMG_2034.JPG
bottom of page