top of page

חלומות נבואיים במקרא (מאמר ד)

רמי שקלים

על החלום ומשמעותו ניתן לקרוא בהרחבה בספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים:
"תורת החלום ביהדות, כרכים א - ב"


במקרא מופיעים חלומות ובהם מסרים נבואיים לחולמים. בחלומות אלה מגלה
האל לחולם על ידי רמזים, את העתיד להתרחש, דוגמת חלום אברהם, חלום יעקב,
חלומות יוסף, חלומות סריסי פרעה, חלומות פרעה. על אלה ניתן להוסיף את
חלומות דניאל וחלומות נבוכדנצר. על חלומות אברהם, יעקב ושלמה בהם יש
בנוסף למסרים נבואיים גם מסרים של יעוד ועידוד, אעמוד בהמשך במאמרי הבא.

חלומות יוסף
במקרא מופיעים שני חלומות נבואיים שחלם יוסף, ולפיהם הוא יעלה לגדולה ובני
ביתו, אמו אביו ואחיו, ישתחוו לו. החלום התגשם כמעט במלואו. יוסף הפך
למשנה למלך פרעה, ומלבד אימו רחל, שכבר לו הייתה בחיים, השתחוו לו אביו
ואחיו בבואם מצריימה.
(ה) ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו:
(ו) ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי:
(ז) והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה
תסובינה אלומתיכם ותשתחווין לאלומתי:
(ח) ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנא
אותו על חלומתיו ועל דבריו:
(ט) ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה
השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי:
(י) ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת
הבוא נבוא אני ואמך ואחייך להשתחוות לך ארצה (בראשית לז, ה - י).
אחי יוסף השתחוו לו מספר פעמים ברדתם למצרים לשבור שבר ולהביא מזון
לביתם. יעקב אביו השתחווה לו לעת זקנתו, לפני פטירתו, בשעה שיוסף בא לבקר
אותו ולהיפרד ממנו:
(כט) יקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך
שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים:
(ל) ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה
כדברך:
(לא) ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה.
(בראשית מז, כט-לא).

חלומות סריסי פרעה
יוסף משרת בבית פוטיפר, ובעטיה של עלילה שרקמה כנגדו אשת פוטיפר הוא
מושלך לבור הכלא. כעבור עשר שנים מושלכים לבור הכלא שר האופים ושר
המשקים של פרעה. לילה אחד הם חולמים חלום ומספרים אותו ליוסף שפותר
להם את חלומם. פתרון החלומות של יוסף מתקיים במלואו. את שר האופים תלו,
ואת שר המשקים החזירו למעמדו.
(ה) ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון חלומו המשקה
והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר:
(ו) ויבוא אליהם יוסף בבוקר וירא אותם והינם זועפים:
(ז) וישאל את סריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור מדוע פניכם רעים
היום:
(ח) ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין אותו ויאמר אליהם יוסף הלוא לאלוהים
פתרונים ספרו נא לי:
(ט) ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני:
(י) ובגפן שלושה שריגים והיא כפורחת עלתה ניצה הבשילו אשכולותיה ענבים:
(יא) וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואסחט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס
על כף פרעה:
(יב) ויאמר לו יוסף זה פתרונו שלשת השריגים שלשת ימים הם:
(יג) בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו
כמשפט הראשון אשר היית משקהו:
(יד) כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה
והוצאתני מין הבית הזה:
(טו) כי גנב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור:
(טז) ויראה שר האופים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה
סלי חורי על ראשי:
(יז) ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה והעוף אוכל אותם מן הסל מעל
ראשי:
(יח) ויען יוסף ויאמר זה פתרונו שלושת הסלים שלושת ימים הם:
(יט) בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף
את בשרך מעליך:
(כ) ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש
שר המשקים ואת האופים בתוך עבדיו:
(כא) וישב את שר המשקים על משקהו וייתן הכוס על כף פרעה:
(כב) ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף (בראשית מ, ה - כב).

חלומות פרעה
פרעה חלם שני חלומות בלילה אחד. הפתרונות שהציעו לו חכמיו וחרטומיו, אינם
מקובלים עליו, עד ששר המשקים נזכר ביוסף והודיע לפרעה על יכולתו המוכחת של
יוסף לפתור חלומות. יוסף הוצא בבהילות מן הבור ונלקח אחר כבוד לפרעה, שם
הוא שמע את חלומותיו של פרעה, ופתר לו אותם במדויק.
(א) ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור:
(ב) והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותירעינה באחו:
(ג) והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור רעות מראה ודקות בשר
ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור:
(ד) ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה
והבריאות וייקץ פרעה:
(ה) וישן ויחלום שנית והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות:
(ו) והנה שבע שבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן:
(ז) ותיבלענה השבולים הדקות את שבע השבולים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה
והנה חלום:
(ח) ויהי בבקר ותיפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה
ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה:
(ט) וידבר שר המשקים את פרעה לאמור את חטאי אני מזכיר היום:
(י) פרעה קצף על עבדיו וייתן אותי במישמר בית שר הטבחים אותי ואת שר
האופים:
(יא) ונחלומה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו:
(יב) ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותנו
איש כחלומו פתר:
(יג) ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי השיב על כני ואותו תלה:
(יד) וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו ויבא אל
פרעה:
(טו) ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופותר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמור
תשמע חלום לפתור אותו:
(טז) ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה:
(יז) וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הנני עומד על שפת היאור:
(יח) והנה מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותרעינה באחו:
(יט ) והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר
לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע:
(כ) ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת:
(כא) ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה
ואיקץ:
(כב) וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות:
(כג) והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם:
(כד) ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין
מגיד לי:
(כה) ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד
לפרעה:
(כו) שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא:
(כז) ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים
הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב:
(כח) הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה:
(כט) הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים:
(ל) וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את
הארץ:
(לא) ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד:
(לב) ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר
האלהים לעשתו:
(בראשית מא, א - לב).

bottom of page