top of page

חלומות של הוראה ואזהרה במקרא (מאמר ב)

רמי שקלים

על החלום ומשמעותו ניתן לקרוא בהרחבה בספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים:
"תורת החלום ביהדות, כרכים א - ב"


בחלומות שונים בהם קיימת כוונת אדם לפגוע באדם צדיק ירא שמיים, מופיע
ומזהיר האל את החולם לשוב מדרכו הרעה ומכוונותיו הפסולות, פן יבולע לו.

את משמעות החלום, ולפיו יש בו הוראות ואזהרות, פירש איוב:

(יג) בשעיפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה על אנשים:

(יד) פחד קראני ורעדה ורוב עצמותי הפחיד:

(טו ) ורוח על פני יחלוף תסמר שערת בשרי:

(טז) יעמוד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע:

(יז) האנוש מאלוה יצדק אם מעושהו יטהר גבר:

(יח) הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה:

(יט) אף שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש:

(כ) מבוקר לערב יוכתו מבלי משים לנצח יאבדו:

(כא) הלוא ניסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה" (איוב ד, יג-כא).

חלום אבימלך

אבימלך מלך גרר לקח לו לאישה את שרה אשת אברהם, בסברו בטעות שהיא
אחות אברהם. האל כועס על אבימלך ומתגלה אליו בחלום הלילה עם מסר מאיים:

(ג) ויבא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הינך מת על האישה אשר
לקחת והיא בעולת בעל:

(ד) ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר אדוני הגוי גם צדיק תהרוג:

(ה) הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא, בתום לבבי
ובנקיון כפי עשיתי זאת:

(ו) ויאמר אליו האלוהים בחלום גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת,
ואחשוך גם גם אנוכי אותך מחטוא לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה:

(ז) ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב דע כי
מות תמות אתה וכל אשר לך:

(ח) וישכם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם
וייראו האנשים מאוד (בראשית כ, ג- ח).

חלום לבן

יעקב אבינו ניצל הזדמנות שחמו לבן הארמי הלך לגזוז את צאנו, וברח עם נשותיו
ובניו לארץ ישראל. השמועה הגיע ללבן כעבור שלושה ימים, והוא בזעמו רדף אחר
יעקב להשיגו ולפגוע בו. כעבור שבעה ימים הוא השיג אותו, ובלילה לפני המפגש
ביניהם התגלה האל ללבן בחלום הלילה והזהיר אותו לבל יהין לפגוע ביעקב.

"ויבא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו הישמר לך פן תדבר עם
יעקב מטוב עד רע" (בראשית לא, כד). לבן המזועזע פוגש את יעקב ואומר לו: "יש
לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם
יעקב מטוב עד רע" (בראשית לא, כט).

bottom of page