top of page

חלומות נבואיים במקרא (מאמר ד)

רמי שקלים

על החלום ומשמעותו ניתן לקרוא בהרחבה בספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים:
"תורת החלום ביהדות, כרכים א - ב"


במקרא מופיעים חלומות, בהם לצד נבואה לעתיד יש גם עידוד ייעוד ואף הכוונה.
האל מעודד את החולם להמשיך בדרך בה הוא הולך ומוסר לו הכוונה וייעוד.
להלן כמה דוגמאות:

חלום אברהם
חלפו שנים, ואברהם לא זכה לצאצאים. חששו הגדול היה שעבדו אליעזר יירש
אותו. כדי להכין את אברהם לבאות, התגלה אליו האל עם מסר ובו נבואה, יעוד
ועידוד. התגלות האל לאברהם הייתה בתהליך הדומה לחלום ונקרא 'חזיון לילה'.
האל כאמור, עודד את רוחו של אברהם, וגילה לו את העתיד לקרות לו ולצאצאיו
שעתידים להיוולד לו. כדי לתת תוקף לדברים עורכים האל ואברהם ברית הנקרא
ברית בין הבתרים. גילוי העתיד לאברהם נעשה ברוח דברי עידוד, הפרטים שהאל
מגלה לאברהם: לידת בנו, ירושת הארץ לבניו, גלות מצרים ויציאת בני ישראל
משם ברכוש גדול וכן הגבולות המובטחים.
(יב) ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדולה נופלת
עליו:
(יג) יאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה:
(יד) וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול:
(טו) ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה:
(טז) ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה:
(יח) ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת
מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת:
(בראשית טו, יב ? טז, יח).

חלום יעקב
יעקב אבינו ברח לחרן מפני עשיו אחיו שביקש להרגו. בלילה הוא חלם חלום ובוא
הבטחה לעתיד עם ייעוד והכוונה:
(יא) ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב
במקום ההוא:
(יב) ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים
וירדים בו:
(יג) והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ
אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך:
(יד) והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת
האדמה ובזרעך:
(טו) והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך:
(טז) וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי:
(בראשית כח, יא-טז).

חלום שלמה
שלמה הלך לגבעון לזבוח לאל, ובלילה חלם חלום בו התגלה אליו האל ושאל אותו
מה בקשתו. שלמה העניו אינו מבקש עושר, כבוד ואריכות ימים, אלא חכמה
לשפוט את העם בצדק. לנוכח ענוותנותו של שלמה, מעניק לו האל חכמה, עושר,
כבוד ואריכות ימים. בנוסף לדברי הנבואה, האל עודד את שלמה ללכת בדרכי דוד
אביו, ולשמור את מצוות האל.

(ה) בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך:
(ו) ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת
ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על
כסאו כיום הזה:
(ז) ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע
צאת ובא:
(ח) ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב:
(ט) ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את
עמך הכבד הזה:
(י) וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה:
(יא) ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים
ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט:
(יב) הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך
ואחריך לא יקום כמוך:
(יג) וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש
במלכים כל ימיך:
(יד) ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך:
(טו) ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית אדני ויעל עלות
ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו:
( מלכים א ג, ה - טו)

bottom of page