top of page

תפיסה פיסיולוגית במקרא לעניין החלומות (מאמר ו)

רמי שקלים

על החלום ומשמעותו ניתן לקרוא בהרחבה בספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים:
"תורת החלום ביהדות, כרכים א - ב"


גישה רציונאלית המסבירה את החלום כתוצאה מגירויים פיסיולוגיים כגון: רעב,
צמא, עייפות, חרדה וכד' מציג הנביא ישעיהו:

"והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלום הצמא והנה
שותה והקיץ והנה עייף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגויים הצובאים על הר
ציון". (ישעיהו כט, ח)

גישה זו נחשבת למנוגדת בתכלית לתפיסת החלום בתקופת המקרא, והיא מבטאת
רציונליזם מובהק. הדברים תמוהים שבעתיים שכן הם נאמרו על ידי הנביא ישעיהו
המביא והמבטא את רצון ומחשבת האל, ואשר דבריו עומדים, לכאורה, בסתירה
לכתוב במקרא כי האל מתגלה לנביאיו גם בחלומות.

bottom of page