top of page

תפיסה פסיכולוגית במקרא לעניין החלומות (מאמר ז)

רמי שקלים

על החלום ומשמעותו ניתן לקרוא בהרחבה בספרים פרי עטו של ד"ר רמי שקלים:
"תורת החלום ביהדות, כרכים א - ב"


גישה מעניינת ומקורית לתקופת המקרא מציג קוהלת. לשיטתו החלום נובע
ממחשבות האדם, ואין בחלום עצמו שום ממשות. תפיסה זו מניחה ביסודה יסודות
פסיכולוגיים, ונחשבת ליחידה מסוגה מתקופת המקרא:

"כי בא החלום ברוב עניין וקול כסיל ברוב דברים" ( קהלת ה, ב).

כלומר, כשם שהחלום מלא עניינים רבים שאין כל קשר ביניהם, כך הם דברי
הכסיל, בלא טעם. וממשיך קוהלת ואומר:

"כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלוהים ירא " (שם, שם, ו).

כלומר, הרבה נדרים באים בעטיים של חלומות ומחשבות הבל, ולכן צריך להמעיט
בנדרים. והמסר מדבריו: את הביטחון צריך לשים באל, ולא בהבטחות או מסרים
הבאים לכאורה מן החלום.

bottom of page